>

 

 

  

Retour page ALBUM

 

OKINAWA 2008
 
Naha
 
Naha
 
Shuri
Naha
 
   
 
JAPON
 
 
MIYAJIMA
 
 
HEIAN JINGU (KYOTO)
 
 
KIHOMIZU DERA (KYOTO)
TOKYO
 
 
KAMAKURA
TOKYO
 
 
KAMAKURA
 
 
HAKONE
KYOTO (GARE)
BYODOIN
 
 
OYAMAZUMI SHRINE
SHINKANSEN
 
 
 
OYAMAZUMI SHRINE
DIVERS
Sakura Kotohira Gu Chozenji Kyoto
Kyoto Temple Ryoanji Chion Ji Kiyomizu dera
 
Hanzan Temple Kinkakuji Kyoto  
 
Tanuki Koinobori Encens